HAFTRA
Wersja niemieckaWersja angielskaWersja rosyjskaWersja czeska

Regulamin

 1. ZAMÓWIENIA

  1. Wszystkie zamówienia  należy składać w formie pisemnej, w przeciwnym wypadku reklamacje nie będą uwzględniane.
  2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia kolejnego zlecenia od zamawiającego, który zalega z płatnościami.
 2. PŁATNOŚCI

  1. Płatności za zamówione nadruki/hafty dokonywane są w formie gotówkowej lub w formie przelewu na konto bankowe wykonawcy.
  2. Nowi klienci za pierwsze zamówienia płacą wyłącznie gotówką. Przy stałej współpracy klient może ubiegać się o odroczony termin płatności.
  3. W przypadku przekroczenia przez zamawiającego terminu płatności wykonawca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień.
 3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA, ZAKUP TOWARU

  1. Usługa nadruku może być wykonana przez wykonawcę na materiale (towarze) powierzonym przez zamawiającego lub zamówionym na jego życzenie. W przypadku konieczności zamówienia towaru zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jego tymczasowy brak u dostawców. Zleceniodawca jest też zobowiązany do uiszczenia opłaty za towar z góry.
  2. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia wykonawcy:
   1. loga lub treści nadruku w postaci elektronicznej w formie pliku cdr, ai, eps, pdf wraz z dokładnym opisem układu graficznego, wielkości wzoru i jego umiejscowienia oraz kolorów w systemie PANTONE,
   2. informacji o rodzaju, rozmiarze i kolorze towaru, na którym ma być wykonany nadruk oraz o ilości sztuk. W przypadku braku tych informacji wykonawca nie gwarantuje poprawności ilościowej oraz rozmiarowej.
 4. ODBIÓR TOWARU I TRANSPORT

  1. Zamawiający może odebrać towar własnym transportem u wykonawcy. Na zlecenie zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem firm przewozowych. Koszty dostawy pokrywa zamawiający.
  2. Po odebraniu paczki zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia ilości asortymentu, niespełnienie tego warunku skutkuje niemożliwością uznania reklamacji w przypadku braków towaru
  3. W przypadku odebrania przez zamawiającego od firmy przewozowej uszkodzonej przesyłki, zamawiający jest zobowiązany do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.
 5. REKLAMACJE

  1. Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany przez wykonawcę jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Zamawiający ma obowiązek poinformowania wykonawcy w formie pisemnej, w ciągu 7 dni od daty odebrania zamówionego towaru, o wszelkich brakach ilościowych lub jakościowych. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Wykonawca ma obowiązek rozstrzygnięcia reklamacji w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia.
 6. PRAWA AUTORSKIE

  1. Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie oraz prawa do rejestracji znaków i/lub tekstów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia i bierze pełną odpowiedzialność w przypadku wykorzystania znaków i/lub tekstów, do których nie posiada takich praw.
 7. POZOSTALE WARUNKI

  1. Złożone u wykonawcy zamówienie może zostać odrzucone, jeśli jest niezgodne z powyższymi warunkami współpracy.
  2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby wykonawcy.
  3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Powstałe w czasie przygotowywania projektu materiały (programy hafciarskie, klisze, matryce) pozostają w Haftrze. Opłata, którą pobieramy za przygotowanie projekt, jest symboliczna (często nie pobierana wcale) i nie pokrywa jego całkowitych kosztów. Jeśli jednak chcę państwo otrzymać wszystkie powstałe materiały konieczne będzie pokrycie kosztów ich przygotowania.
  5. Składając zamówienie zamawiający przyjmuje i akceptuje ustalenia niniejszych zasad
  6. współpracy.